Management

Mr. N.G. Sabhahit – B.E., PGDM
Managing Director

Mr. K.R. Nataraj – B.E.
Executive Director

Mr. Ganesh G. Sabhahit – M.Tech
Information Technology Director

Mr. Suresh M. – B.E.
Marketing Director

Mr. G.V. Sabhahit – D.E.E.
Business Development Director